Ban tổ chức

1/ Trưởng ban tổ chức  :

 GS. TS. Phạm Minh Thông

2/ Phó Trưởng ban tổ chức :

 
GS. TS. Mai Trọng Khoa

  PGS. TS. Phạm Ngọc Hoa

PGS. TS. Hoàng Minh Lợi

  PGS. TS. Nguyễn Quốc Dũng 

3/ Ủy viên ban tổ chức :

PGS. TS. Nguyễn Duy Huề

PGS.TS. Bùi Văn Giang

PGS.TS. Vũ Đăng Lưu

TS.BS Nguyễn Ngọc Tráng

CN. Trần Công Chí

CN Hoàng Thị Thanh Huyền

 4/ Thành viên của Hội đồng khoa học

 Trưởng tiểu ban: 

GS.TS Phạm Minh Thông

Ủy viên:  

GS.TS Hoàng Đức Kiệt

PGS Vũ Long    

GS.TSKH Phan Sỹ An

GS.TS Mai Trọng Khoa

PGS.TS Phạm Ngọc Hoa

PGS.TS Nguyễn Duy Huề

PGS.TS Hoàng Minh Lợi

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

PGS.TS Lê Trọng Khoan

PGS.TS Bùi Văn Giang

PGS.TS Vũ Đăng Lưu

PGS.TS Nguyễn Quốc Hùng

PGS.TS Bùi Văn Lệnh

PGS.TS. Lê Văn Phước

PGS.TS Lâm Khánh

TS.BS Võ Tấn Đức

BSCKII Nguyễn Văn Công

PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân

BSCKII Trịnh Thị Minh Châu

PGS.TS Lê Ngọc Hà

PGS.TS Trần Đình Hà

PGS.TS Nguyễn Danh Thanh

PGS.TS Lê Chình Đại

PGS.TS Phạm Cẩm Phương

TS.BS Nguyễn Kim Lưu

TS.BS Nguyễn Xuân Cảnh

TS.BS Nguyễn Ngọc Tráng

Ths.BS. Nguyễn Anh Tuấn

 5/ Tiểu ban tài chính               

Trưởng tiểu ban             

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng 

Ủy viên:                          

CN Trần Công Chí

CN Hoàng Thị Thanh Huyền

6/ Tiểu ban ngoại giao

Trưởng tiểu ban:            

GS.TS Phạm Minh Thông

Phó trưởng tiểu ban:      

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

Ủy viên:                          

GS.TS Mai Trọng Khoa

PGS.TS Phạm Ngọc Hoa

PGS.TS Nguyễn Duy Huề

PGS.TS Hoàng Minh Lợi

PGS.TS Lê Trọng Khoan

PGS.TS Bùi Văn Giang

PGS.TS Vũ Đăng Lưu

TS.BS Võ Tấn Đức

TS.BS Nguyễn Ngọc Tráng      

7/ Tiểu ban hậu cần

Trưởng tiểu ban             

GS.TS Phạm Minh Thông

Phó trưởng tiểu ban       

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

PGS.TS Bùi Văn Giang

PGS.TS Vũ Đăng Lưu

TS.BS Nguyễn Ngọc Tráng

Ủy viên                           

CN Trần Công Chí

CN Hoàng Thị Thanh Huyền                       

8/ Tiểu ban kỹ thuật, in ấn               

Trưởng tiểu ban             

GS.TS Phạm Minh Thông

Phó trưởng tiểu ban       

PGS.TS Bùi Văn Giang

PGS.TS Vũ Đăng Lưu

TS.BS Nguyễn Ngọc Tráng

Ủy viên                           

CN Trần Công Chí         

CN Hoàng Thị Thanh Huyền                       

 

 Bạn đã sẵn sàng?

Bạn muốn tham gia sự kiện của chúng tôi

Back To Top