Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam

Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN

LẦN THỨ 25 

1/ Trưởng ban tổ chức

GS. TS. Phạm Minh Thông

2/ Phó Trưởng ban tổ chức

GS. TS. Mai Trọng Khoa

PGS. TS. Phạm Ngọc Hoa

PGS. TS. Hoàng Minh Lợi

PGS. TS. Nguyễn Quốc Dũng

PGS.TS. Bùi Văn Giang

PGS.TS. Vũ Đăng Lưu

3/ Ủy viên ban tổ chức

                       PGS.TS Võ Tấn Đức

                       PGS.TS Nguyễn Thanh Thảo

                       TS.BS Nguyễn Ngọc Tráng

                       CN. Trần Công Chí

                       CN. Hoàng Thị Thanh Huyền

4/ Thành viên của Hội đồng khoa học

Trưởng tiểu ban:            

GS.TS Phạm Minh Thông

Ủy viên:                          

GS.TS Hoàng Đức Kiệt 

GS.TSKH Phan Sỹ An

GS.TS Mai Trọng Khoa

PGS.TS Phạm Ngọc Hoa

              PGS.TS Nguyễn Duy Huề

              PGS.TS Hoàng Minh Lợi

              PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

              PGS.TS Lê Trọng Khoan

              PGS.TS Bùi Văn Giang

              PGS.TS Vũ Đăng Lưu

             PGS.TS Nguyễn Quốc Hùng

           PGS.TS. Lê Văn Phước

             GS.TS Lâm Khánh

             PGS.TS Võ Tấn Đức

             PGS.TS Nguyễn Thanh Thảo

             PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân

             PGS.TS Lê Ngọc Hà

             PGS.TS Trần Đình Hà

            PGS.TS Nguyễn Danh Thanh

            PGS.TS Lê Chình Đại

            PGS.TS Phạm Cẩm Phương

           TS.BS Nguyễn Kim Lưu

           TS.BS Nguyễn Xuân Cảnh

          TS.BS Nguyễn Ngọc Tráng

          Ths.BS. Nguyễn Anh Tuấn

 

5/ Tiểu ban tài chính               

Trưởng tiểu ban             

              PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

Ủy viên:                          

TS.BS Nguyễn Ngọc Tráng

CN Trần Công Chí

CN Hoàng Thị Thanh Huyền

6/ Tiểu ban ngoại giao

Trưởng tiểu ban:            

GS.TS Phạm Minh Thông

Phó trưởng tiểu ban:     

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

PGS.TS Vũ Đăng Lưu

Ủy viên:                          

          GS.TS Mai Trọng Khoa

           PGS.TS Phạm Ngọc Hoa

           PGS.TS Hoàng Minh Lợi

           PGS.TS Lê Trọng Khoan

           PGS.TS Bùi Văn Giang

           PGS.TS Vũ Đăng Lưu

           PGS.TS Võ Tấn Đức

PGS.TS Nguyễn Thanh Thảo

         TS.BS Nguyễn Ngọc Tráng

 

7/ Tiểu ban hậu cần

          Trưởng tiểu ban             

GS.TS Phạm Minh Thông

          Phó trưởng tiểu ban       

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

PGS.TS Bùi Văn Giang

           PGS.TS Vũ Đăng Lưu

          Ủy viên       

PGS.TS Võ Tấn Đức

PGS.TS Nguyễn Thanh Thảo                                  

TS.BS Nguyễn Ngọc Tráng

CN Trần Công Chí

CN Hoàng Thị Thanh Huyền                        

8/ Tiểu ban kỹ thuật, in ấn               

         Trưởng tiểu ban             

GS.TS Phạm Minh Thông

          Phó trưởng tiểu ban       

          PGS.TS Bùi Văn Giang

          PGS.TS Vũ Đăng Lưu

          TS.BS Nguyễn Ngọc Tráng

          Ủy viên                            

CN Trần Công Chí          

         CN Hoàng Thị Thanh Huyền